Do Administratora budynku ws. braku pojemników do segregacji śmieci

Warszawa, dn. ...

Spółdzielnia Mieszkaniowa ...

Dotyczy: braku pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. ...

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów dla budynków należących do Spółdzielni zwracamy się do Państwa o wyjaśnienie sprawy oraz zadbanie o odpowiednią liczbę pojemników na odpady komunalne surowcowe.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Warszawy, Spółdzielnia ma obowiązek wyposażyć zabudowane nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych surowcowych oraz pozostałych niesegregowanych. Dla potrzeb selektywnej zbiórki stosować należy pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w Regulaminie. Regulamin ten wszedł w życie w 2006 roku, tymczasem Spółdzielnia do tej pory nie zapewniła mieszkańcom możliwości segregowania odpadów. W związku z powyższym niedopatrzeniem Spółdzielnia powinna jak najszybciej podpisać aneks do umowy na wywóz odpadów z firmą, która obsługuje osiedle.

Wnioskujemy więc o niezwłoczne wyjaśnienie przyczyny niewywiązywania się z obowiązków nałożonych przez Regulamin oraz poinformowanie nas o podjętych krokach.

Z poważaniem

/podpis/

Do wiadomości:

- Wydział Ochrony Środowiska /dla dzielnicy w której znajduje się Spółdzielnia/

- Zarząd Oczyszczania Miasta

Do Zarządu Oczyszczania Miasta ws. nieprawidłowości w usuwaniu odpadów

Warszawa, dn. ...

Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Dotyczy: nieprawidłowości w usuwaniu odpadów surowcowych przez firmę xxx

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie mieszkańcy os. X (ul. Y, ul. Z) na Bielanach, zaobserwowali nieprawidłowości w usuwaniu odpadów surowcowych na terenie spółdzielni.

Nakaz segregowania odpadów wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy. Segregowanie odpadów jest realizowane w ten sposób, iż przed każdym blokiem ustawiony jest czerwony pojemnik przeznaczony dla odpadów surowcowych. Problem polega na tym, że na terenie owego osiedla, kontenery te opróżniane są w tym samym czasie i do tej samej śmieciarki co odpady zmieszane. Według naszej wiedzy uniemożliwia to dalsze odzyskiwanie surowców wtórnych.

Według informacji jakich udzielili nam pracownicy spółdzielni, spółdzielnia dysponuje umową z firmą XXX Sp. z o.o. na wywóz odpadów i podstawianie kontenerów w tym również na odpady surowcowe. Według naszej oceny spółdzielnia w pełni wywiązuje się z obowiązków jakie są na nią nałożone z tytułu przepisów umieszczonych w ww. regulaminie § 14 pkt. 2 Nieruchomość należy wyposażyć w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych: 1) surowcowych; 2) pozostałych niesegregowanych.

Niestety ww. Regulamin nie określa w żaden sposób, co ma się dziać z odpadami surowcowymi zebranymi w oddzielnym pojemniku. Uważamy, że takie postępowanie firmy XXX Sp. z o.o. jest nie tylko działaniem niezgodnym z  zasadami gospodarki odpadami i wbrew interesowi publicznemu, ale przypuszczamy, iż jest ono niezgodne z prawem.

Prosimy o wyjaśnienie sytuacji nieprawidłowego wywozu odpadów przez firmę XXX Sp. z o.o.. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wnioskujemy o odebranie uprawnień do odbierania nieczystości stałych na terenie Warszawy. Prosimy o poinformowanie nas o podjętych działaniach.

Z poważaniem

/podpis/

Do Poczty Polskiej o niedostarczanie druków bezadresowych

Naczelnik Urzędu Pocztowego Warszawa 123*

WNIOSEK

Zgodnie z Pismem Zastępcy Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dn. 22 stycznia 1999 r., uprzejmie proszę o niedostarczanie druków bezadresowych na adres: [wpisz własny ]

Z poważaniem,

/podpis/

(*) Wpisz numer i adres urzędu, który obsługuje Twoją posesję.

Wkrótce po złożeniu na skrzynce powinna się pojawić specjalna naklejka z przekreślonym "db" przypominająca listonoszowi że dany mieszkaniec nie życzy sobie dostarczania ulotek i listów reklamowych.