Przepisy dotyczące odpadów na terenie Warszawy są zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Regulamin

Regulamin zaczął obowiązywać 1 września 2006 r. Zgodnie z nim, wszyscy warszawiacy zostają zobowiązani do segregowania odpadów, zaś firmy do selektywnego ich odbierania. Surowce wtórne można zbierać do oddzielnych pojemników bądź też do jednego, przeznaczonego tylko na nie. Pozostałe śmieci domowe należy wrzucać do oddzielnego pojemnika. W zabudowie jednorodzinnej zalecane jest stosowanie worków plastikowych.

Zobowiązania administratorów i właścicieli budynków

Wprowadzenie obowiązku oznacza dla mieszkańców konieczność aneksowania umów z odbiorcami śmieci oraz negocjacje wysokości opłat. Zapisy umowy powinny określić rodzaj zbieranych selektywnie na danym terenie odpadów, ilość i rodzaj pojemników do zbiórki oraz częstotliwość ich opróżniania. Właściciele nieruchomości mają obowiązek podpisywać umowy z firmami posiadającymi zezwolenie Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie odbioru odpadów. Ich listę można znaleźć w internecie oraz w urzędach miasta i dzielnic. Obowiązek ten dotyczy zarówno zabudowy jedno- jak i wielorodzinnej. W przypadku tej drugiej, do zapewnienia pojemników na posegregowane odpady zobowiązany jest administrator budynku.

Organy sprawujące kontrole

Warszawska Straż Miejska oraz ZOM są zobowiązane kontrolować, czy właściciele nieruchomości mają podpisane umowy z firmami przewozowymi. W tym celu Biuro Ochrony Środowiska co miesiąc będzie uaktualniać ogólnowarszawską bazę danych tworzoną na podstawie spisów zawartych umów dostarczanych miastu przez firmy przewozowe. Gdy jakaś posesja nie będzie widnieć na takiej liście, właściciel spodziewać się może wizyty specjalnego patrolu, który w pierwszej kolejności poinformuje o obowiązkach wynikających z nowego Regulaminu. W przypadku dalszego niepodpisywania umowy Straż Miejska jest upoważniona do wystawienia mandatu w wysokości od 20 do 500 zł. Gdy mandaty nie pomogą, nieruchomość zostanie objęta tzw. wykonaniem zastępczym - przez jeden rok gmina będzie odbierać odpady na koszt właściciela.

Treść Regulaminu można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej:

bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/587CF537-92ED-41F7-BDAB-2EB71F2D5486/601239/uch_2427doc.doc