W związku ze zmianami organizacyjnymi, które przeprowadzono pod kierownictwem nowej Dyrekcji w 2005r., Zarząd Oczyszczania Miasta za jeden ze swych celów uznał umożliwienie zainteresowanym osobom i organizacjom wpływania na realizowane przez ZOM przedsięwzięcia. W związku z tym 12 stycznia 2006 r. zorganizowane zostało pierwsze spotkanie ZOM-u z warszawskimi organizacjami ekologicznymi.

Kierownicy poszczególnych działów dokonali prezentacji swych dokonań oraz planów na przyszłość. Po części pokazowej rozpoczęła się dyskusja, na której poruszono wiele zagadnień związanych głównie z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, zielenią miejską oraz szeroko rozumianą czystością w Warszawie. Przedstawiciele ZOM-u cierpliwie wysłuchali wszelkich uwag oraz starali się rozwiać różne wątpliwości zgromadzonych gości. Poruszono m.in. następujące zagadnienia:

1. Kwestia zamknięcia dla ruchu samochodowego ul. Dewajtis. Jest to ulica dojazdowa do Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, leży na terenie objętym ochroną i ruch kołowy, zdaniem niektórych nie powinien tam mieć miejsca.

(ZOM oświadczył, iż oprócz opiniowania nie może nic w tej sprawie zrobić, gdyż nie leży to w jego gestii.)

2. Odśnieżanie przejść dla pieszych oraz ścieżek rowerowych.

(ZOM wyjaśnił, że odśnieża tylko najważniejsze przejścia przy głównych ulicach w centrum, zaś ścieżek, ze względów finansowych nie jest w stanie odśnieżać.)

3. Trudności w ustalaniu własności terenów zanieczyszczonych. Jest to odwieczny problem, z jakim boryka się wiele jednostek organizacyjnych i instytucji warszawskich. Bardzo trudno ustalić rzeczywistego właściciela terenu, a co za tym idzie - odpowiedzialnego za usuwanie zanieczyszczeń i odśnieżanie.

4. Utworzenie zieleńca przy Al. KEN.

5. Zbyt długie czasami, zdaniem jednego z dyskutantów, rozpatrywanie spraw zgłoszonych do ZOM przez mieszkańców.

6. Możliwości odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD. Już dziś w Warszawie są firmy, które odbierają sprzęt (niektóre nieodpłatnie!), a ich wykaz zgodnie z obietnicą został zamieszczony na stronie www.zom.waw.pl.

7. Pojemniki na kompost. Ten temat był poruszany raczej jako nadzieja na przyszłość, choć w latach 90-tych zbiórka odpadów organicznych była już w Warszawie prowadzona. Odpady organiczne stanowią aż ok. 30% warszawskich odpadów komunalnych.

8. Jednym z dłużej omawianych zagadnień było funkcjonowanie systemu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Wskazanym byłoby umieścić na pojemnikach informacje, co do nich należy wrzucać, a czego nie. Równie ważny temat to selektywna zbiórka odpadów na terenach zabudowy jednorodzinnej. Omówiono problemy z lokalizacją pojemników, utrzymywanie porządku wokół nich, zalety i wady różnych systemów zbiórki, w tym systemu zbiórki workowej.

(Odnośnie lokalizacji pojemników, ZOM tłumaczył, iż niechętnie ustawiaja je na terenach należących do miasta, gdyż musi później pokrywać koszty podrzutów odpadów nie segregowanych. Skłania się obecnie do ustawiania pojemników na terenach należących do wspólnot mieszkaniowych, ale te nie zawsze chcą mieć na swym terenie takie obiekty.

Odnośnie przepełnienia pojemników, ZOM stwierdził, że za częstotliwość ich opróżniania odpowiedzialne są firmy odbierające odpady, które robią to nieodpłatnie, więc obniżają sobie koszty opróżniając najrzadziej jak się da.

Odnośnie systemu zbiórki workowej, ZOM oznajmił, iż wprowadzony on został, jak na razie, w Wesołej, zaś w pozostałych dzielnicach warszawskich zawita nieprędko. Podobno firmy odbierające odpady są chętne do prowadzenia selektywnej zbiórki z domków jednorodzinnych lecz pod warunkiem, że będzie to dla nich ekonomicznie opłacalne, czyli kiedy segregowanych będzie dużo odpadów. Aby to osiągnąć niezbędna jest odpowiednia edukacja oraz informacja. Zająć się nimi powinny według ZOM-u w głównej mierze władze dzielnic.)

9. Zbiórka zużytych baterii, termometrów, przeterminowanych lekarstw. Wykazy warszawskich aptek, prowadzących zbiórkę zużytych lekarstw oraz miejsc, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie są zamieszczone na stronach www.zom.waw.pl oraz www.stolicaczystosci.pl

10. Kabiny sanitarne oraz problem ich lokalizacji, która wpływa nieraz niekorzystnie na pobliskie drzewa i krzewy.

11. Nielegalne plakatowanie, szpecące warszawskie ulice, przystanki komunikacji miejskiej, latarnie, mosty, wiadukty, sygnalizatory, znaki drogowe itp.

(ZOM stwierdził, że trudna jest walka z tym procederem, gdyż według prawa karze się jedynie rozlepiaczy złapanych na gorącym uczynku a nie firmy, które się na takich plakatach reklamują.)

12. Szkodliwy proceder wycinania drzew przydrożnych na Mazowszu.

13. Spora jeszcze liczba tzw. dzikich wysypisk.

14. Potrzeba nasilenia kontroli posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na odbiór odpadów.

15. W trakcie dyskusji pojawiło się wiele pomysłów na edukację ekologiczną, w tym m.in. tak prostych jak ustawianie tabliczek Szanuj zieleń, Nie deptać trawników, ale też trudniejszych jak: realizację niebanalnych spotów telewizyjnych i ich masowe rozpowszechnianie; projektowanie i budowę nowych szlaków turystycznych oraz ścieżek przyrodniczych; organizowanie różnego rodzaju konkursów; opracowywanie, drukowanie i rozpowszechnianie wydawnictw przyrodniczo-ekologicznych itp.

Spotkanie wykazało, że możliwości współpracy ZOM i zainteresowanych organizacji ekologicznych w działalności na rzecz poprawy stanu środowiska i wizerunku m.st. Warszawy mogą być duże. ZOM bardzo zachęcał do zgłaszania się do niego z pomysłami i uwagami. Jakie będą efekty? Przyszłość pokaże.