Choć stołeczny Regulamin utrzymania porządku i czystości uchwalony dwa lata temu obowiązuje już od ponad roku, to trudno nie mieć obaw o realizację wymaganych poziomów odzysku surowców odpadowych.

Nie brakuje wszak przykładów fikcyjnego podejścia do obowiązków w tym zakresie [zobacz >>>], a za niedotrzymanie zobowiązań grożą nam dotkliwe kary ze strony UE.

Aby nie tracić problemu z pola widzenia wystąpiliśmy do Ratusza o udostępnienie oficjalnych informacji, które publikujemy poniżej.

Zachęcamy do uważnej i krytycznej lektury i zestawienia tych danych z codzienną praktyką.

OS-l-MBA-0562-3-2-08

Do: Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze"

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 19 czerwca br. Dotyczący gospodarki odpadami na terenie m.st. Warszawy pragnę na początek poinformować, że w chwili obecnej w Biurze Ochrony Środowiska trwają prace nad weryfikacją danych za rok 2007. Większość z firm działających na warszawskim rynku odbioru odpadów komunalnych musi dokonać poprawek w swoich sprawozdaniach. Dlatego dane za rok 2007 należy traktować jako wstępne i niezweryfikowane.

1. Całkowita masa odpadów komunalnych wytworzonych w m.st. Warszawie w roku 2006 wyniosła 752.932,12 Całkowitą masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie m.st. Warszawy szacuje się wstępnie na 648.521 Mg. Należy jednak podkreślić, że dane za rok 2006 uwzględniają również odpady surowcowe zbierane w jednostkach handlowych, co nie zostało uwzględnione w sprawozdaniach z roku 2007, jak również niemożliwe do weryfikacji informacje o przekazaniu do innej firmy, co może powodować zawyżenie ilości powstałych odpadów (poprzez podwójną sprawozdawczość).

2. Podział masy odpadów na frakcje w roku 2006 zawiera załącznik nr 1. Według wstępnych danych za rok 2007 można w chwili obecnej określić:

a. ilość odpadów komunalnych niesegregowanych na około 579.000 Mg

b. ilość odpadów surowcowych na około 21.500 Mg (ilość ta nie uwzględnia odpadów wysortowanych z niesegregowanych komunalnych, jak również odpadów opakowaniowych zebranych w placówkach usługowych i handlowych),

c. odpady zielone na około 35.800 Mg (dane nie uwzględniają odpadów poddanych kompostowaniu przez mieszkańców),

d. odpady wielkogabarytowe zebrane selektywnie na około 7150 Mg,

e. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na około 671 Mg,

f. pozostałe odpady zebrane selektywnie około 4400 Mg,

g. zebrane selektywnie leki 65,6 Mg,

h. zebrane selektywnie odpady tekstylne około 3000 Mg (poprzez pojemniki PCK).

3. Podział masy poszczególnych frakcji w zależności od metody unieszkodliwienia zawiera również załącznik nr 1.

Dane dotyczące prognoz na rok 2008 zawiera obowiązujący Plan Gospodarki Odpadami dla m.st. Warszawy.

4. Dane dotyczące prognozy masy całkowitej odpadów zawiera załącznik nr 2.

5. Dane dotyczące podziału na frakcje zawiera załącznik nr 2.

6. Nie można określić sposobu zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów. Biorąc jednak pod uwagę wzrastającą ilość odpadów zbieranych selektywnie należy stwierdzić, że procentowy udział recyklingu lub odzysku powinien się zwiększać.

7. Statystyki przygotowywane są w oparciu o coroczne sprawozdania przedsiębiorców, które są przygotowywane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku. Nie można jednak mylić tego z innym obowiązkiem przedsiębiorców, a mianowicie przekazywaniu informacji o zawartych lub rozwiązanych umowach, który to obowiązek nakłada również w/w ustawa. Sprawozdania roczne przedsiębiorców przygotowywane są w oparciu o karty przekazania odpadu. Podobne sprawozdania przekazywane są do Głównego Urzędu Statystycznego.

8. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), nałożono na organ obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

- do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

- do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W związku z powyższym, organ przy sporządzaniu Planu gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy, określając dopuszczalne ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska, liniowo obliczył ograniczenia masy tych odpadów w odniesieniu do ilości bazowej wytworzonej w 1995 r. i przyjął:

- za pierwszy progowy rok 2007 - 90%,

- za rok 2008 - 79%,

- za rok 2009 - 74%,

- za rok 2010 - 68%,

- za rok 2011 - 63%.

Dodatkowo pragnę poinformować, że osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych należy do obowiązków przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, jest obowiązany osiągnąć:

- do dnia 31 grudnia 2007 r. co najmniej 50% poziomu odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty;

- do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej 60% poziomu odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty.

Docelowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych dla poszczególnych rodzajów opakowań do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz do dnia 31 grudnia 2014 r., zostały określone w załącznikach Nr 4 i 4a do ww. ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

9. Wykaz działających na terenie m.st. Warszawy instalacji do sortowania odpadów, które uzyskały decyzje na prowadzenie takiej działalności stanowi złącznik nr 3.

10. Ilość odpadów surowcowych zbieranych selektywnie w porównaniu z rokiem 2006 wzrosła niemal dwukrotnie. Biorąc pod uwagę zmniejszenie się strumienia odpadów w roku 2007 należy stwierdzić, że udział tego rodzaju odpadów w strumieniu odpadów komunalnych zwiększył się. Podobna tendencja powinna utrzymać się w roku 2008. W chwili obecnej Miasto Stołeczne Warszawa podjęło wszystkie możliwe i wymagane prawem działania związane z gospodarką odpadami. W opinii Biura Ochrony Środowiska koniecznym jest wprowadzenie zmian systemowych w polskim prawie związanym z gospodarką odpadami. W opinii Biura Ochrony Środowiska, Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy nie jest dokumentem wystarczającym by zmienić obecną sytuację w zakresie gospodarki odpadami. Jego wprowadzenie przynosi efekty w postaci zwiększenia się ilości odpadów zbieranych selektywnie lecz są one zdecydowanie niezadowalające. Wydaje się, w związku z tym, że niezbędne są zmiany systemowe. Zasadniczym problemem jest bowiem odpowiedzialność za odpady. Stanowisko Warszawy oraz innych polskich samorządów zmierza w kierunku rozwiązań sprawdzonych w krajach "starej" Unii Europejskiej.

To samorządy lokalne powinny być właścicielami odpadów. To one powinny w pełni odpowiadać za gospodarkę odpadami. W chwili obecnej ta odpowiedzialność jest bardzo rozproszona. Z jednej strony gmina ma między innymi: stwarzać warunki do prowadzenia selektywnej zbiórki, zapewnić odbiór wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz budować zakłady unieszkodliwiania odpadów. Pierwsze dwa zapisy zostają w zasadzie wypełnione przez uchwalenie Regulaminu oraz wydawanie stosownych decyzji dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Jednakże w opinii Biura Ochrony Środowiska nie jest to wystarczające. W związku z powyższym Warszawa, już od kilku lat, wraz z innymi miastami skupionymi w Unii Metropolii Polskich podejmuje starania o zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Jak zostało wspomniane wcześniej na samorządy nakłada się obowiązki między innymi w zakresie budowy zakładów unieszkodliwiania odpadów, organizacji selektywnej zbiórki odpadów, likwidacji tak zwanych "dzikich wysypisk" nie dając przy tym możliwości pozyskania środków na te cele. Przychody z opłat produktowych, które mają gminom rekompensować nakłady na selektywną zbiórkę nie bilansują kosztów poniesionych na ten cel. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest właśnie przejęcie przez samorząd własności odpadów i wprowadzenie tak zwanej "opłaty za odpady". W chwili obecnej właściciel nieruchomości za odbiór odpadów płaci firmie. Zdarza się tak, że na jedną małą uliczkę w dużym mieście przyjeżdża kilka firm. W przypadku wprowadzenia "opłaty za odpady" właściciel domku jednorodzinnego, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota itp. płaci nie firmie wywozowej a Miastu. Miasto będąc właścicielem odpadów zawiera umowę z firmą na dany obszar jak również może wskazać sposób postępowania z odpadami, to jest do jakiego zakładu mają być oddawane odpady. Dodatkowo można w sposób jasny zakomunikować mieszkańcom za co płacą: "Prowadzisz selektywną zbiórkę płacisz mniejszą opłatę, nie prowadzisz płacisz więcej". Takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej motywujące do prowadzenia selektywnej zbiórki niż karanie za jej nieprowadzenie.

Chcę podkreślić, że według przeprowadzonych przez nas badań społecznych większość warszawiaków chciałaby wprowadzenia takiego rozwiązania. Niestety w obecnej sytuacji by wprowadzić takie rozwiązanie należy przeprowadzić referendum. W opinii Biura Ochrony Środowiska samo uchwalenie dokumentów prawa lokalnego, jak również dokumentów planistycznych nie jest wystarczające do osiągnięcia zadowalających efektów w zakresie gospodarki odpadami. Priorytetową kwestią jest więc przyjęcie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwalających na przejęcie przez samorządy własności odpadów na drodze uchwały Rady Gminy.

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Środowiska
Arkadiusz Drewniak

Załącznik nr 1

Odpady komunalne przekazane do składowania

Kod odpadu Ilość (w tonach)
200108 29
200138 8,7
200201 78,27
200202 349,58
200301 549857,069
200302 493,78
200303 7593,92
200307 5527,1
200399 16391,23
łącznie 580328,649

Odpady komunalne przekazane do odzysku

Kod odpadu Ilość (w tonach)
150101 7418,94
150102 2190,41
150103 2,796
150104 55,157
150105 5,879
150106 507,138
150107 3515,44
150110 25,606
150111 0,142
200101 3076,719
200102 604,735
200139 629,69
łącznie 18032,652

Odpady komunalne przekazane do spalenia

Kod odpadu Ilość (w tonach)
200132 53,021
200301 60342,44
łącznie 60395,461

Odpady komunalne przekazane do kompostowania

Kod odpadu Ilość (w tonach)
200101 1,08
200108 79,66
200201 15548,46
200202 286,3
200301 39486,74
020103 213,1
łącznie 55615,34

Odpady komunalne przekazane do innej firmy

Kod odpadu Ilość (w tonach)
150101 1313,21
150102 290,71
150104 18,09
150107 841,45
150110 0,012
200101 252,59
200102 6,18
200110 95,877
200133 0,08
200135 2,04
200136 16,99
200138 58,07
200140 39,51
200201 469,6
200202 569
200301 31600,77
200302 876,78
200303 54,22
200307 2054,84
łącznie 38560,019

Razem 752932,121

Załącznik nr 3.

Wykaz zakładów prowadzących działalność w zakresie odzysku odpadów na linii sortowniczej

FIRST RECYCLING Sp. z o.o.

Adres firmy: Chełmżyńska 249 Warszawa

Profil: segregacja odpadów z zastosowaniem linii sortowniczej

Lokalizacja: Bardowskiego 4 (Rembertów)

Przerób(?) Kod odpadu Rodzaj odpadu
6 000 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
8 000 20 01 01 Papier i tektura
1 000 20 01 39 Tworzywa sztuczne
3 000 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
3 000 20 03 02 Odpady z targowisk

REMONDIS Sp. z o.o.

Adres firmy: Zawodzie 16 Warszawa

Profil: linia sortownicza

Lokalizacja: Zawodzie 16 (Mokotów)

Przerób(?) Kod odpadu Rodzaj odpadu
150 000 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 000 20 01 01 Papier i tektura
15 000 20 01 02 Szkło
10 000 20 01 39 Tworzywa sztuczne

SITA POLSKA Sp. z o.o.

Adres firmy: Ciołka 16 Warszawa

Profil: linia sortownicza

Lokalizacja: Mszczonowska 19 (Wola)

Przerób(?) Kod odpadu Rodzaj odpadu
20 200 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

STENA Sp. z o.o.

Adres firmy: Ogrodowa 58 Warszawa

Profil: linia technologiczna do segregacji odpadów

Lokalizacja: Chełmżyńska 180 (Rembertów)

Przerób(?) Kod odpadu Rodzaj odpadu
50 000 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
25 000 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
1 000 15 01 03 Opakowania z drewna
1 000 15 01 04 Opakowania z metali
1 000 15 01 05 Opakowania wieiomateriałowe
10 000 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
1 000 15 01 07 Opakowania ze szkła
500 15 01 09 Opakowania z tekstyliów

Załącznik nr 2

Lp. Strumień odpadów komunalnych 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 171 570 173 180 175 640 178 100 180 590 183 060 185510 186 120
2 Odpady zielone 25 840 26 080 26 450 26 820 27 200 27 570 27 940 28 030
3 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 52 970 54 000 54 500 54 990 55 480 55 960 56 430 56 330
4 Opakowania z papieru i tektury 76 090 77 190 78 670 80 160 81 680 83 210 84 740 86 280
5 Opakowania wielomaterialowe 8 630 8 790 8 960 9 130 9310 9 480 9 650 9 830
6 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 84 310 85 520 85 880 86 220 86 570 86 890 87 180 85 290
7 Opakowania z tworzyw sztucznych 27 390 27 920 28 320 28 710 29 110 29 510 29 910 30 300
8 Tekstylia 12 750 12 940 13 120 13 300 13 490 13 670 13 860 14 040
9 Szkło (nieopakowaniowe) 4210 4 250 4 290 4 330 4 370 4410 4 440 4 480
10 Opakowania ze szkła 59 850 60 710 61 880 63 060 64 250 65 450 66 650 67 200
11 Metale 16 890 17 220 17 550 17 880 18 220 18 560 18 900 19 250
12 Opakowania z blachy 5 910 5 970 5 970 5 960 5 950 5 950 5 940 5 930
13 Opakowania z aluminium 1 730 1 740 1 760 1 770 1 790 1 810 1 820 1 840
14 Odpady mineralne 20 960 21 150 21 560 21 970 22 390 22 800 23 220 23 650
15 Drobna frakcja popiołowa 61 880 60 600 58 740 56 920 55 160 53 430 51 750 50 110
16 Odpady wielkogabarytowe 28 660 29510 29 780 30 050 30 320 30 580 30 830 31 090
17 Odpady budowlane 39410 40 570 41 350 42 140 42 930 43 740 44 540 45 350
18 Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych 8 100 8 170 8 250 8 320 8 400 8 470 8 540 8610
RAZEM 707 150 715 510 722 670 729 830 737 210 744 550 751 850 753 730

Wniosek o udostępnienie w/w informacji publicznej

Do: Biuro Prezydenta Warszawy Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wnosi o przekazanie na adres w nagłówku n/w informacji dotyczących gospodarki odpadami na obszarze m.st. Warszawy.

Statystki za lata 2006 i 2007 obejmujące
1. całkowitą masę odpadów wytwarzanych w mieście;
2. podział tej masy odpadów na poszczególne frakcje;
3. podział masy poszczególnych frakcji odpadów w zależności od metody utylizacji (spalanie, składowanie, selektywny odzysk, w tym odzysk surowców z odpadów nie segregowanych i wstępnie segregowanych, pochodzących z selektywnej zbiórki, ew. inne ).

Prognozy na lata 2008 i wszystkie następne, dla których takie prognozy istnieją, obejmujące
4. spodziewaną całkowitą masę odpadów wytwarzanych w mieście;
5. spodziewany podział tej masy odpadów na poszczególne frakcje;
6. spodziewany podział masy poszczególnych frakcji odpadów w zależności od metody utylizacji.

7. Zarówno w przypadku statystyk jak i prognoz prosimy o dokładne wyjaśnienie, jakimi metodami i w oparciu o jakie źródła danych sporządzono te prognozy, w szczególności w jakim stopniu zestawienia te opierają się na samych tylko liczbach podpisanych umów na selektywny odbiór odpadów, a w jakim stopniu na realnych obserwacjach i badaniach stanu rzeczywistego (przestrzeganie wymogów segregacji, kontroli składu i jakości odpadów posegregowanych, faktycznego miejsca przeznaczenia odpadów itp.)

8. Wymagane prawem i konieczne do osiągnięcia poziomy selektywnego odzysku odpadów z poszczególnych frakcji w latach 2008 i następnych.

9. Liczba i moce przerobowe sortowni odpadów dostępnych dla Warszawy, zarówno prowadzonych przez koncesjonowane firmy odbierające odpady, jak i zarządzane przez instytucje publiczne. Prosimy o podanie w tym zakresie stanu obecnego i spodziewanego na kolejne lata.

10. Dodatkowo prosimy o załączenie Państwa jakościowej oceny obecnych i spodziewanych wyników poziomów selektywnego odzysku surowców z odpadów na tle wymagań prawnych. Prosimy o wskazanie, czy w Państwa ocenie występują w tej dziedzinie jakieś problemy lub mogą wystąpić w kolejnych latach, a jeśli tak, jakie działania zapobiegawcze będą podjęte w celu dotrzymania przez miasto wymagań prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami.

Z góry dziękujemy za udostępnienie informacji.

Zobacz także

Pełen tekst regulaminu utrzymania porządku i czystości w m.st. Warszawie:

www.bip.warszawa.pl/dokumenty/informacje/OS/OS_projekt_regulamin_czystosc_20060612.pdf

Postać oryginalna odpowiedzi BOŚ:

wrzutnia.fz.eco.pl/odpady/bos2zm_stats_odpady2008.pdf