Celem nowych przepisów nie jest karanie – zapewniał dyrektor ZOM na zorganizowanej dziś przez Urząd Miasta konferencji prasowej, w której udział wzięli m.in. Krystian Szczepański – p.o. dyrektora Biura Ochrony Środowiska, Jan Białek – p.o. dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta i Bartłomiej Zieliński – komendant Straży Miejskiej.

Selektywna zbiórka w każdym domu

Na konferencji omówiono zagadnienia związane z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Warszawy, który zaczyna obowiązywać 1 września. Zgodnie z nim, wszyscy warszawiacy zostają zobowiązani do segregowania odpadów, zaś firmy do selektywnego ich odbierania. Surowce wtórne można zbierać do oddzielnych pojemników bądź też do jednego, przeznaczonego tylko na nie. Pozostałe śmieci domowe należy wrzucać do oddzielnego pojemnika. W zabudowie jednorodzinnej zalecane jest stosowanie worków plastikowych.

Wprowadzenie obowiązku oznacza dla mieszkańców konieczność aneksowania umów z odbiorcami śmieci oraz negocjacje wysokości opłat. Zapisy umowy powinny określić rodzaj zbieranych selektywnie na danym terenie odpadów, ilość i rodzaj pojemników do zbiórki oraz częstotliwość ich opróżniania. Właściciele nieruchomości mają obowiązek podpisywać umowy z firmami posiadającymi zezwolenie Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie odbioru odpadów. Ich listę znaleźć można w internecie oraz w urzędach miasta i dzielnic. Obowiązek ten dotyczy zarówno zabudowy jedno- jak i wielorodzinnej. W przypadku tej drugiej, do zapewnienia pojemników na posegregowane odpady zobowiązany jest administrator budynku.

Warszawska Straż Miejska oraz ZOM będą kontrolować, czy właściciele nieruchomości mają podpisane umowy z firmami przewozowymi. W tym celu Biuro Ochrony Środowiska co miesiąc będzie uaktualniać ogólnowarszawską bazę danych tworzoną na podstawie spisów zawartych umów dostarczanych miastu przez firmy przewozowe. Gdy jakaś posesja nie będzie widnieć na takiej liście, właściciel spodziewać się może wizyty specjalnego patrolu, który w pierwszej kolejności poinformuje o obowiązkach wynikających z nowego Regulaminu. W przypadku dalszego nie podpisywania umowy, Straż Miejska jest upoważniona do wystawienia mandatu, w wysokości od 20 do 500 zł. Gdy mandaty nie pomogą, nieruchomość zostanie objęta tzw. wykonaniem zastępczym – przez jeden rok gmina będzie odbierać odpady na koszt właściciela

Psie sprawy

Kolejną istotną regulacją wchodzącą w życie już jutro jest zobowiązanie właścicieli zwierząt domowych do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy wyrzucać zarówno do oznakowanych pojemników, jak i do wszystkich koszy ulicznych lub pojemników na niesegregowane odpady komunalne. Ponadto, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne w kagańcach.

Straż Miejska zapewnia, że nie od razu będzie karać. Najpierw funkcjonariusze pouczą obywatela o jego obowiązkach – pocieszał komendant Zieliński – dopiero gdy nastąpi wyraźna niechęć do współpracy, będą zmuszeni do wypisania mandatu. Dodał również, iż Warszawiacy mają zapewnione pół roku na pełne dostosowanie się do nowych przepisów.