Zielone Mazowsze do Zarządu Oczyszczania Miasta, 12 czerwca 2007

Dotyczy: nieprawidłowości w usuwaniu odpadów surowcowych przez firmę Bestja Sp. z o.o.

Do biura Stowarzyszenia Zielone Mazowsze wpłynęły skargi mieszkańców os. Ruda (ul. Klaudyny, ul. Gwiaździsta) na Bielanach, dotyczące nieprawidłowości w usuwaniu odpadów surowcowych na terenie spółdzielni.

Nakaz segregowania odpadów wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy. Segregowanie odpadów jest realizowane w ten sposób, iż przed każdym blokiem ustawiony jest czerwony pojemnik przeznaczony dla odpadów surowcowych. Problem polega na tym, że według doniesień mieszkańców, kontenery te opróżniane są w tym samym czasie i do tej samej śmieciarki co odpady zmieszane. Według naszej wiedzy uniemożliwia to dalsze odzyskiwanie surowców wtórnych.

Według informacji jakich udzielili nam pracownicy spółdzielni, spółdzielnia dysponuje umową z firmą Bestja Sp. z o.o. na wywóz odpadów i podstawianie kontenerów w tym również na odpady surowcowe. Według naszej oceny spółdzielnia w pełni wywiązuje się z obowiązków jakie są na nią nałożone z tytułu przepisów umieszczonych w ww. regulaminie § 14 pkt. 2 Nieruchomość należy wyposażyć w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych: 1) surowcowych; 2) pozostałych niesegregowanych.

Niestety ww. Regulamin nie określa w żaden sposób, co ma się dziać z odpadami surowcowymi zebranymi w oddzielnym pojemniku. Uważamy, że takie postępowanie firmy Bestia Sp. z o.o. jest nie tylko działaniem niezgodnym z  zasadami gospodarki odpadami i wbrew interesowi publicznemu, ale przypuszczamy, iż jest ono niezgodne z prawem.

Prosimy o wyjaśnienie sytuacji nieprawidłowego wywozu odpadów przez firmę Bestia Sp. z o.o.. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wnioskujemy o odebranie uprawnień do odbierania nieczystości stałych na terenie Warszawy. Prosimy o poinformowanie nas o podjętych działaniach.

Zarząd Oczyszczania Miasta do Zielonego Mazowsza, 27 czerwca 2007

ZOM/KK-20/1502/2299/07

W nawiązaniu do pisma znak: ZM-07-0349-01-BG z dnia 12.06.2007 r. dotyczącego nieprawidłowości w usuwaniu odpadów surowcowych przez firmę Bestja Sp. z o.o. z terenu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ruda mieszczącej się przy ul. Klaudyny w Warszawie pragniemy poinformować o podjętych przez nas działaniach.

W celu wyjaśnienia przedstawionej w Państwa pismie sytuacji pracownicy naszej jednostki wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej udali się na obchód osiedla, w trakcie którego nie stwierdzono nieprawidłowości w stanie czystości przy pojemnikach na odpady surowcowe i niesegregowane. Każdy z bloków osiedla oraz altany śmietnikowe zaopatrzone były w pojemniki na odpady surowcowe jak i pojemniki na odpady nie podlegające segregacji. Wcześniejsze patrole także wykazywały prawidłowy stan porządku.

Ponadto, w rozmowie teiefonicznej przeprowadzonej z przedstawicieiem firmy Bestja Sp. z o.o. panią Agatą Słowikowską uzyskaliśmy informacje, iż odpady surowcowe zabierane są takim samym samochodem jak pozostałe odpady, ale oddzielnym kursem, a następnie odbywa się ich dalsza segregacja w sortowniach firmy. Informacje to potwierdziła rowniez administracja Spółdzielni Ruda.

Ze swej strony pragniemy podziękowac Państwu za okazane zainteresowanie sprawami segregacji odpadów na terenie Warszawy. Wspólne patrole pracownikow Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej uwzględnią w szerszym zakresie tematykę sposobu odbioru odpadów surowcowych na terenie wszystkich warszawskich dzielnic.

Jednocześnie, chcemy nadmienić, że obserwujemy ciągłą poprawę przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w m. st. Warszawie, który choc obowiązuje niedługo, stworzył skuteczniejsze możliwosci oddziaływania na wlaścicieli nieruchomości i firmy wykonawcze w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

p.o. Dyrektora Jan Białek

Zielone Mazowsze do Zarządu Oczyszczania Miasta, 24 lipca 2007

Dotyczy pisma znak: ZOM/KK-20/1502/2299/07 z dnia 27.06.2007 r.

Dziękujemy za podjęcie działań sprawdzających i szybką odpowiedź na nasze pismo znak: ZM-07-0349-01-BG z dnia 12.06.2007r. Wolelibyśmy jednakże, aby zechciał Pan uprzednio dokładnie zapoznać się z treścią naszego pisma. Większość Pana odpowiedzi odnosi się bowiem do problemów w naszym piśmie nie zgłoszonych. W naszym piśmie nie skarżyliśmy się ani na stan czystości przy pojemnikach na odpady, ani na braki w zaopatrzeniu bloków i altanek śmietnikowych w pojemniki, czym dogłębnie zajęli się wysłani w teren pracownicy ZOMu i Straży Miejskiej - oraz Pan w swojej odpowiedzi i załączonym materiale zdjęciowym. Co więcej od początku podkreślaliśmy, że naszym zdaniem spółdzielnia w pełni wywiązuje się z postanowień Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie m. st. Warszawy.

Nasze wystąpienie dotyczyło opróżniania przez firmę Bestja Sp. z o.o. pojemników na odpady surowcowe razem z pojemnikami na odpady zmieszane w tym samym czasie i do jednej śmieciarki, o którym to fakcie poinformowali nas mieszkańcy. I tego prostego faktu (jedynego o którym pisaliśmy) wysłani pracownicy ZOM i Straży Miejskiej już nie zechcieli sprawdzić osobiście.

Jeśli chodzi o odpowiedź w tej sprawie, jaką uzyskali Państwo od p. Agaty Słowikowskiej z firmy Bestia Sp. z o.o. - o tym, że odpady surowcowe zabierane są takim samym samochodem jak pozostałe odpady, ale oddzielnym kursem to jest ona niezgodna z prawdą. Na dowód załączamy sekwencje zdjęć wykonanych 24 kwietnia b.r., a także 4 czerwca i 24 lipca b.r. Wynika z nich niezbicie, że pojemniki na odpady surowcowe (czerwone) oraz na odpady pozostałe (zielone) są ładowane do jednej śmieciarki - podczas tego samego kursu.

W związku z powyższym, a przede wszystkim w związku z faktem ewidentnego oszustwa, jakiego dopuściła się firma Bestja Sp. z o.o wobec Zarządu Oczyszczania Miasta, wnioskujemy o przeprowadzenie kontroli w powyższej firmie i nalegamy na wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o zezwoleniu dla firmy Bestja Sp. z o.o na odbieranie nieczystości stałych na terenie m. st. Warszawy.

Zdjęcia

Bestja opróżnia do śmieciarki odpady niesegregowane...

...następnie, do tej samej śmieciarki, segregowane...

...i, dla odmiany, znowu niesegregowane.

Zarząd Oczyszczania Miasta do Biura Ochrony Środowiska, 30 lipca 2007

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zielonego Mazowsza z dnia 24 lipca br (znak pisma: ZM-07-0349-02-BG) w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w odbiorze odpadów surowcowych przez firmę Bestja Sp. z o.o. z terenu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ruda mieszczącej się przy ul. Klaudyny w Warszawie.

Mając na uwadze powyższy fakt zwracam się do Pańtwa z prośbą o podjęcie działań zgodnie z kompetencjami.

p.o. Dyrektora Jan Białek

Załączniki: kserokopia pisma Zielonego Mazowsza z dnia 24.07.2007 r. (zał. Nr 1)

Do wiadomości: Zielone Mazowsze